Kiinteistöjen omistajilta pyydetään vapaata palautetta Pirkan Taival reitistä

Pirkan-taival-Kiinteistöjen omistajilta

Kirjoittaja

Petri Mäkelä
Petri Mäkelä
Retkeilypalvelupäällikkö

Avainsanat

Luonto, Pirkan taival, Retkeily

Lisätiedot

Valokuva: Petri Mäkelä

Tampere 18.6.2024 

JOHDANTO, TAUSTA, TAVOITTEET 

Johdanto 

Ylöjärven kaupunki teetti esiselvityksen 2023 loppuvuodesta ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta Pirkan Taival reitistölle. Selvityksen aikana todettiin, että vanha Pirkan Taival reitistö kulkee kaikkiaan kuuden kunnan alueella ja alkuvuodesta 2024 kaikki kuusi kuntaa Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Virrat ja Ruovesi päättivät eri hallintoelimien päätöksillä lähteä mukaan toteuttamaan koko reitistölle ulkoilureittisuunnitelmaa.  

Ulkoilureittisuunnitelman tarkoituksena on yhdistää kuuden kaupungin taajamat, kansallispuistot ja merkittävimmät virkistys- ja retkeilyalueet retkeilyreitillä toisiinsa ja tuottaa lisäarvoa alueen asukkaille ja maanomistajille sekä sitouttaa kaupunkeja virkistyspalveluiden tuottajana. Ulkoilureittisuunnitelma on tarkoitus laatia vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Tausta 

Pirkan Taival retkeilyreitistö on laaja, lähes 350 kilometriä pitkä kulku-ura, jonka juuret ulottuvat historiallisiin kulku-uriin tilojen ja kuntien taajamien välillä. Myöhemmin retkeilyn yleistyessä reitistöä kutsuttiin Sata-Häme reitiksi ja 1978 perustettiin Pirkan Taival retkeilyreitistö. Viimeisin reitin kunnostus toteutettiin 1999–2000 toteutetun Pohjoisen Pirkanmaan ulkoilureittisuunnitelman pohjalta ja lähes kaikki tällä hetkellä maastossa olevat reittimerkinnät, laavut ja palvelut ovat peräisin 2000 luvun alussa toteutetun rakentamisen peruja. Useat kunnat ovat pitäneet reitin merkintää ja reittilinjaa kunnossa kaiken aikaa, mutta paikoin reitti on pusikoitunutta ja vaikeasti löydettävissä. Reittiä kuljetaan edelleen, etenkin suosituimpien kohteiden osalta runsaasti ja isolla osalla reittejä on käytössä jokatalvinen latureitistö, joka sisältää paitsi Pirkan hiihdon uran, myös reittiyhteydet Ruovedeltä Helvetinjärven kansallispuistoon, Seitsemiseen sekä Seitsemisestä Kuruun. 

Reitin huomattavimpia ominaispiirteitä ovat yhteydet Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välillä, sekä tältä runkoverkostolta eri kuntiin ja kuntien matkailu-, virkistys- ja joukkoliikennekohteisiin ulottuvat reitinosat. Reittiä käytetään ympärivuotisesti kävelyyn, hiihtoon ja pyöräilyyn. 

Retkeilyreittien ja metsän virkistyskäytön lisääntyvä suosio on näkynyt kaikilla edellä mainituilla alueilla voimakkaana. Yleinen metsien virkistyskäyttö näkyy koko maassa retkeilyn jatkuvana kasvuna esimerkiksi metsähallituksen kohteilla. 

Talvella 2024 Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Virrat ja Ruovesi päättivät lähteä toteuttamaan reitille ulkoilureittisuunnitelmaa. Ulkoilureittisuunnitelman toteuttajaksi valittiin Ekokumppanit Oy.  

Pirkan Taival reitistöä käsitellään ulkoilureittisuunnitelmissa yhtenä reittikokonaisuutena, mutta käytännön seikkojen vuoksi koko reitistölle laaditaan kaikkiaan kolme erillistä ulkoilureittisuunnitelmaa.  

Ulkoilureittisuunnitelmia toteutetaan seuraavan jaon mukaisesti: 

  • Ulkoilureittisuunnitelma 1. Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Ikaalinen (yhteinen ulkoilureittisuunnitelma, reitin pitäjä Ylöjärvi) 
  • Ulkoilureittisuunnitelma 2. Virrat – Ruovesi (yhteinen ulkoilureittisuunnitelma, reitin pitäjä Virrat) 
  • Ulkoilureittisuunnitelma 3. Parkano 

Touko- kesäkuussa 2024 pidettiin kaikkiaan 7 yleisötilaisuutta, joissa esiteltiin ulkoilureittisuunnitelmaa kaikkien kuntien alueella. Ylöjärven osalta pidettiin kaksi yleisötilaisuutta, joista toinen keskustassa ja toinen Kurussa. Yleisötilaisuuksiin osallistui 81 asiasta kiinnostunutta, suunnittelija sekä kuntien henkilöstöä. 

Kevään ja alkukesän 2024 aikana suunnittelua on toteutettu maastokäynnein ja reitistä on muodostettu näiden käyntien ja karttatyöskentelyn avulla digitaalinen reittiviivaluonnos. Reittiviivaluonnos mukailee pääosin olemassa olevaan Pirkan Taival reitistöä, mutta joiltain osin reittiä on jo muutettu, kiinteistönomistajien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella. Pääosin reittiä on pyritty parantamaan esimerkiksi viemällä reittiä metsäteiltä metsään. Reittiviivaluonnos osoittaa paikoin myös kesä ja talvireittejä ja niiden osalta asiaa käsitellään myöhemmin varsinaisessa ulkoilureittisuunnitelmassa. Tavoite on pitää ja löytää alkuperäinen Pirkan Taival reitistö ja toteuttaa ulkoilureittisuunnitelma olemassa olevalle reitille. Joiltain osin, esimerkiksi talojen pihapiiristä kulkeva vanha kulku-ura on perusteltua siirtää pois pihapiiristä ja näiltä osin reittiviivaa pyritään muokkaamaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. 

Reitti ei ulotu miltään osin kansallispuistojen alueille. Kansallispuistojen reitityksestä ja reittien jatkuvuudesta kansallispuistojen alueilla vastaa Metsähallitus luontopalvelut.  

Tavoitteet 

Pirkan Taival ulkoilureittisuunnitelmien laatiminen etenee kesällä 2024 viranomaistahoilta pyydettäville tieto- ja lausuntopyynnöille. Samaan aikaan reittiluonnos julkaistaan hankkeen nettisivuilla https://ekokumppanit.fi/pirkan-taival-reitti/ ja kiinteistöjen omistajilta pyydetään reittiluonnoksesta vapaata palautetta. Kiinteistöjen omistajia ei tässä vaiheessa tiedoteta erikseen vapaan palautteen antamisesta.  

Alustava reittiluonnos täydennetään alkusyksystä 2024 tieto- ja lausuntojen sekä kiinteistöjen omistajien palautteiden perusteella. Valmista reittiehdotusta ja ulkoilureittisuunnitelmaa päästään laatimaan syksyllä 2024. Tavoitteena on esittää reittiehdotusta ja ulkoilureittisuunnitelmaa kuntien päätökseen ja tämän jälkeen kiinteistöjen omistajille ulkoilulain määrittelemän tavan puitteissa syys-lokakuussa 2024. Valmis ulkoilureittisuunnitelma on tarkoitus jättää ELY-keskukselle arvioitavaksi ja vahvistettavaksi marras- joulukuussa 2024.  

VAPAAN PALAUTTEEN KUVAUS, REITTIKUVAUS, AIKATAULU, VASTAUSOHJEET, VALMISTELIJA 

Vapaan palautteen kuvaus 

Pyydämme kiinteistöjen omistajia tutustumaan alempana olevan linkin reittiluonnokseen ja jättämään palautetta reitistä. Palautteet pyydetään karttakuvina tekstitäydennyksin tai muulla soveltuvalla tavalla. Palautteiden avulla reitti tarkentuu ja asettuu oikeaan kohtaan. Vapaa palaute ei ole virallinen kuuleminen tai palaute, mutta se otetaan huomioon ulkoilureittisuunnitelmaa valmistellessa. Kiinteistönomistajien virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä 2024. 

Retkeilyreittikuvaus Pirkan Taival 

Pirkan Taival näyttäytyy maastossa kahdenlaisina reitteinä. Noin 4-5 metriä leveinä hiihtoonkin tarkoitettuina urina joista puusto on poistettu, noin metrin levyisinä kävelypolkuina jotka kulkevat metsissä puiden väleissä sekä liitännäisalueina, joissa voi olla tulipaikka, kuivakäymälä, laavu ja liiteri. Tässä palautepyynnössä ei ole esitetty liitännäisalueita eli taukopaikkoja, joita reitin välittömässä yhteydessä on 26 kappaletta. Liitännäisalueet rakenteineen näkyvä mm. MML maastokarttapohjissa ja liitännäisalueet käsitellään tarkemmin alueineen ulkoilureittisuunnitelmassa. Reitit pohjautuvat mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan Pirkan Taival reittiin ja uudet polunosat muodostuvat ohjatusti kulkijoiden vaikutuksesta. Reitin käyttötarkoitus on omin voimin tapahtuva kävely, hiihto ja pyöräily.  Retkeilyreitille on tarkoitus toteuttaa Maanmittauslaitoksen ulkoilureittitoimitus, jolloin reitti tulee pysyväksi rasitteeksi kiinteistöille. Rasitteet leveys noin 2-5 metriä. Tietopyynnön ja lausuntojen osalta voidaan käsitellä koko reitin käsittävän 5 metrin rasitteen. Rasitteen pinta-alasta maksetaan maanmittaustoimituksen määräämä maapohjakorvaus tai muu määritelty korvaus. Rasite ei estä metsätalouden harjoittamista alueella tai rasitteen yli. Reitin hoidosta ja huollosta vastaa reitin pitäjä, eli kunta. Useamman kunnan ulkoilureitin hoito ja huolto sovitaan kuntien keskinäisellä sopimuksella. Reiteillä ei ajeta moottoriajoneuvoilla, lukuun ottamatta rakennus, huolto ja hoitotöitä. Liitännäisalueiden huoltoväylät ja tavat määritellään ulkoilureittisuunnitelmassa.  

Retkeilyreitin pituus on noin 350 kilometriä. 

Reittilinjausta voi tarkastella tämän linkin (www.arcgis.com) kautta. 

Aikataulu 

Palautteet pyydetään toimittamaan 30.8.2024 mennessä 

Vastausohjeet  

Palautteissa pyydetään vastaamaan reitin linjaukseen vaikuttaviin näkökantoihin oman kiinteistön tai harrastuneisuuden kannalta. 

Lausuntojen kaikkia kuntia koskevat tiedot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse if.ivrajoly@omaajrik sekä valmistelijan sähköpostiin if.erepmat@alekam.irtep tai kirjeitse määräpäivään mennessä osoitteeseen Ylöjärven kaupunki/kirjaamo, Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi 

Lausunnon sähköpostin otsikko ”Pirkan Taival tietopyyntö/lausunto” 

Valmistelija 

Lisätietoja antaa reitin suunnittelija:

Petri Mäkelä
Retkeilypalvelupäällikkö
Ekokumppanit Oy
if.erepmat@alekam.irtep
040 806 4082

22.07.2024
Energianeuvonnassa törmään edelleen ajoittain vanhaan uskomukseen, jonka mukaan ilmalämpöpumppu hukkaa kesällä talven energiansäästöt. Jo noin 15 v...
26.06.2024
Kuten olen jo aiemminkin tässä blogissa kirjoittanut, tulevaisuudessa suurin osa Euroopan tarvitsemasta sähköstä voitaisiin tuottaa Saharaan sijoit...
17.06.2024
Pirkan Taival yleisötilaisuudet pidettiin touko- kesäkuun vaihteessa. Tilaisuuksia pidettiin kaikissa kunnissa ja Ylöjärvellä kahteen otteeseen, ke...
10.05.2024
Perinteiselle Pirkan taival ulkoilu- ja retkeilyreitille lähdetään toteuttamaan ulkoilureittisuunnitelmaa. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Häm...
08.05.2024
Ekokumppanit Oy/TREASoURcE-hanke pyytää tarjousta koulutusvideosta.Tarjoukset on jätettävä viimeistään 31.5.2024 klo 16:00. Hankintayksikkö (Til...
16.04.2024
Energiaremonttien sektorilla erityisesti aurinkosähköä on viime aikoina myyty myös ovelta ovelle -tyylisesti eli käytännössä myyjä ilmestyy kodin o...
14.03.2024
Vuosina 2022 ja 2023 Suomessa kärsittiin sähkön ennätyskorkeasta hintatasosta. Korkeat sähkönhinnat saivat monet pohtimaan keinoja sähkönkulutuksen...
01.03.2024
Esihenkilökoulutus Esihenkilöluento, aihe 5: Työn suunnittelu, hoitotoimenpiteet Luento järjestetään torstaina 6.8.2024 klo: 13.00-14.30 E...
29.02.2024
Esihenkilökoulutus Esihenkilöluento, aihe 3: Lainsäädännön tulevaisuus ja toimintaympäristön muutokset. Luento järjestetään tiistaina 4.6.202...

aa