TARJOUSPYYNTÖ – Koulutusvideo biokiertotaloudesta

Treasource

Kirjoittaja

Ekokumppanit
Jaana Koivisto
Jaana Koivisto
Projektipäällikkö

Avainsanat

Lisätiedot

Ekokumppanit Oy/TREASoURcE-hanke pyytää tarjousta koulutusvideosta.
Tarjoukset on jätettävä viimeistään 31.5.2024 klo 16:00.

Hankintayksikkö (Tilaaja)
Ekokumppanit Oy/TREASoURcE-hanke
Kelloportinkatu 1
33100 TAMPERE

Yhteyshenkilö:
Jaana Koivisto
if.erepmat@1otsiviok.anaaj
Puh. 041 731 3951

Hankittava palvelu ja tarjouksen sisältö
Pyydämme tarjousta maataloudelle ja teollisuudelle suunnatusta koulutusvideosta, jonka tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta biopohjaisista sivuvirroista ja niiden kiertotaloudesta. Video julkaistaan Suomessa kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta biokiertotaloudesta sekä tuoda uusia käyttäjiä TREASoURcE-hankkeessa kehitetylle KiertoaSuomesta.fi-kauppapaikalle. Lisäksi videota voidaan käyttää myös hankkeen Suomen ulkopuolisten kumppaneiden käytössä, joilla ei kaikilla ole vastaavaa kauppapaikkaa käytössään.
Videon sisällöt tuotetaan yhdessä Tilaajan kanssa. Videoon halutaan kaksi todellista esimerkkiä, joissa toteutetaan biopohjaisten sivuvirtojen kiertotaloutta. Tilaaja vastaa esimerkkikohteiden etsinnästä. Kohteet tulevat sijaitsemaan eteläisen Suomen alueella. Muu sisältö voi tarvittaessa olla myös tekoälyllä tuotettua tai muista saatavilla olevista kokonaisuuksista koostettua.
Videosta tarvitaan pidempi versio n. 5–7 minuuttia hankkeen nettisivuille ja lyhyempi(ä) versioita sosiaalisen median kampanjoita varten.
Videolla voi olla taustamusiikkia, mutta ei esiintyjien puhetta. Videoon sisällytetään suomenkielinen kerronta, joka tulee Tilaajalta, kun videon sisällöt ovat koossa. Tämä kerronta halutaan tekstitettävän videolle suomeksi ja englanniksi Tarjoajan toimesta. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Pohjoismaista ja Baltiasta ja valmiin videon pitää olla myös heille mahdollista uudelleen tekstittää omaan käyttöönsä omalla kielellään.
Esimerkkien kuvaukset toteutetaan syksyllä 2024 ja videon kaikkien versioiden tekstityksineen pitää olla valmiita 31.10.2024 mennessä.

Palvelun hintaan pitää sisältyä tarvittava määrä suunnittelupalavereita Tilaajan ja Tarjoajan kanssa.
Lisäksi tarjoukseen pyydetään liittämään referenssiluettelo vastaavista töistä sekä lyhyt, alustava sisältösuunnitelma videolle sekä työsuunnitelma siitä, miten työ toteutettaisiin.

Ekokumppanit/TREASoURcE-hanke saa taloudelliset tekijänoikeudet sekä täydet käyttöoikeudet kaikkiin tilaamiinsa ja maksamiinsa töihin ja niihin sisältyviin elementteihin.

Tarjouksen tulee sisältää:

 • kuvaus työsuunnitelmasta, toteutusaikataulusta, sisällöstä ja menetelmistä
 • kuvaus maksueristä
 • lyhyesti tarjoajan referenssit (maks. 3 kpl) vastaavista toimeksiannoista
 • työtiimin esittely ja asiantuntemus
 • Kokonaishinta, johon sisältyvät kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut (alv. 0 %)
 • lisätyön tuntihinta

Erillisiä matkakuluja tai päivärahoja ei makseta. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan.
Hankinta-asiakirjat ja tarjouksia koskevat tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Mikäli tarjoukseen sisältyy liikesalaisuuksia, niistä on mainittava tarjouksessa erikseen ja asianomaiset kohdat on esitettävä tarjouksessa erikseen. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen kokonaishinta tai tarjousten vertailussa käytetty muu tekijä ei voi olla liikesalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Hankintamenettely
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta,
jossa hankinnan arvo alittaa 60 000 euroa.
Työn toteutukseen on varattu 10 000 euroa (ALV 0%).
Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistaan Ekokumppaneiden nettisivulla https://ekokumppanit.fi/hankkeet/treasource/
sekä Ekokumppaneiden ja TREASoURcE-hankkeen yhteistyökumppaneiden viestintäkanavissa.

Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan vakuutus tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä:
Tarjouksen jättäjän tulee antaa tarjouksen yhteydessä vakuutus tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä koskien myös alihankkijoita, mikäli niitä käytetään. Lomake tähän löytyy pdf-version liitteestä (liite 1). Pdf-versio on nettisivujen lisätietoja-kohdassa.

Voittajalta sopimuksenteon yhteydessä tarkistetaan yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen, joka voidaan osoittaa myös Tilaajavastuu.fi -raportilla tai muulla vastaavalla selvityksellä, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä.
Sopimuksenteon yhteydessä erikseen pyydettäessä toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Muun kuin suomalaisen yrityksen on toimitettava pyydettäessä vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Vaatimusten tulee täyttyä siltä osin, kuin tarjoajan kotipaikan lainsäädäntö edellyttää.

Hankinnan valintaperuste
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.
Tarjousvertailun maksimipistemäärä on 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa. Jos kaksi tarjousta tai useampi tarjous saa saman pistemäärän, ratkaisu tehdään halvimman hinnan perusteella.

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan seuraavien vertailuperusteiden suhteen:

Hinta (painoarvo 50 pistettä)

 • Palvelun kokonaishinta, jolla toimeksiannon tavoitteet täyttyvät,
 • Vertailussa käytetään kaavaa halvin hinta / vertailtava hinta x painoarvo.

Laatuarvioinnissa tarjousta arvioidaan seuraavilla perusteilla:

 • työsuunnitelma (painoarvo 20 pistettä)
 • työn toteutukseen osallistuvien henkilöiden ammattitaito ja työkokemus, arvioidaan tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella (painoarvo 10 pistettä)
 • kokemus vastaavantyyppisistä töistä, arvioidaan referenssien perusteella (painoarvo 20 pistettä).

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset
Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Alihankkijoiden käyttö
Mikäli tarjoaja käyttää työssään alihankkijaa, on alihankkijan osalta annettava tilaajavastuulain mukainen selvitys.
Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille, on siitä ilmoitettava tarjouksessa, sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä edellytetyn laatutason mukaista. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin tarjoajaa.

Tarjousasiakirjat ja liitteet
Hankintayksikölle lähetettävä tarjous on vapaamuotoinen ja sen lisäksi on toimitettava kelpoisuusehtojen täyttymistä koskeva vakuutus, joka löytyy tarjouspyynnön pdf-versiosta. (liite 1)
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot.

Hankintaan liittyvät kysymykset
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 17.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen if.erepmat@1otsiviok.anaaj.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Ekokumppaneiden nettisivustolla https://ekokumppanit.fi/hankkeet/treasource/ viimeistään kuusi (6) työpäivää ennen tarjouksen jättämisen määräaikaa 31.5.2024. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.
Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia.

Tarjouksen jättäminen ja sitovuus
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.
Tarjouspyynnössä vaaditut tarjousasiakirjat liitteineen tulee toimittaa pdf-tiedostona sähköpostitse 31.5.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen if.erepmat@1otsiviok.anaaj.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi (2) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Tarjouksen käsittely
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3 Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Edellytyksenä on, että tarjoajalla on Tilaajavastuulain mukaiset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta palveluilta on edellytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjousten hylkääminen
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai päätöksen tilata vain osa tarjouspyynnössä esitetyistä osatehtävistä.
Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.
Hankintayksikkö ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta
Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.

Hankintapäätöksen tekeminen, hankinnasta ilmoittaminen
Hankintapäätös tehdään ja annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille tarjoajille.

Tarjouspyynnön liitteet
Tämän tarjouspyynnön liitteenä on:

 • Liite 1: Kelpoisuusehtojen täyttymistä koskeva vakuutus (pdf-versiossa)
22.07.2024
Energianeuvonnassa törmään edelleen ajoittain vanhaan uskomukseen, jonka mukaan ilmalämpöpumppu hukkaa kesällä talven energiansäästöt. Jo noin 15 v...
26.06.2024
Kuten olen jo aiemminkin tässä blogissa kirjoittanut, tulevaisuudessa suurin osa Euroopan tarvitsemasta sähköstä voitaisiin tuottaa Saharaan sijoit...
18.06.2024
Tampere 18.6.2024  JOHDANTO, TAUSTA, TAVOITTEET  Johdanto  Ylöjärven kaupunki teetti esiselvityksen 2023 loppuvuodesta ulkoilureittis...
17.06.2024
Pirkan Taival yleisötilaisuudet pidettiin touko- kesäkuun vaihteessa. Tilaisuuksia pidettiin kaikissa kunnissa ja Ylöjärvellä kahteen otteeseen, ke...
10.05.2024
Perinteiselle Pirkan taival ulkoilu- ja retkeilyreitille lähdetään toteuttamaan ulkoilureittisuunnitelmaa. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Häm...
16.04.2024
Energiaremonttien sektorilla erityisesti aurinkosähköä on viime aikoina myyty myös ovelta ovelle -tyylisesti eli käytännössä myyjä ilmestyy kodin o...
14.03.2024
Vuosina 2022 ja 2023 Suomessa kärsittiin sähkön ennätyskorkeasta hintatasosta. Korkeat sähkönhinnat saivat monet pohtimaan keinoja sähkönkulutuksen...
01.03.2024
Esihenkilökoulutus Esihenkilöluento, aihe 5: Työn suunnittelu, hoitotoimenpiteet Luento järjestetään torstaina 6.8.2024 klo: 13.00-14.30 E...
29.02.2024
Esihenkilökoulutus Esihenkilöluento, aihe 3: Lainsäädännön tulevaisuus ja toimintaympäristön muutokset. Luento järjestetään tiistaina 4.6.202...

aa