Tietosuojaseloste – Pyhä-Näsi

Liikkuminen ja hyvinvointi

REKISTERIN NIMI

Järvien Reitit – Pyhä-Näsi asiakastutkimus

REKISTERIN PITÄJÄ

Ekokumppanit Oy, PL 487, 33101 TAMPERE, if.tinappmukoke@ofni,040 806 2617

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Olli Vakkala, if.erepmat@alakkav.illo, 040 728 5677

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Olli Vakkala, if.erepmat@alakkav.illo, 040 728 5677

ORGANISAATION NIMITTÄMÄ TIETOSUOJAVASTAAVA

Carl Willandt, viestintäpäällikkö / tietosuojavastaava, if.erepmat@tdnalliw.lrac, 040 806 3414

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palautteen keruu ja palvelujen kehittäminen.

Käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016),  Tietosuojalaki (1050/2018), Kuntalaki (410/2015), Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tutkimusta varten tarvittavat taustatiedot (ikäryhmä, sukupuoli, talouden koko ja taloudellinen tilanne, ammattiryhmä, asuinalue).

Asiakaspalaute on sekä vapaata tekstiä että numeerista (arviointiasteikko tai monivalintakysymys). Asiakaspalaute sisältää tietoa palvelun toteuttamista ja asiakaskokemusta koskien. Vastaajan antama yhteystieto (sähköpostiosoite) kerätään vain mahdollista arvontaan osallistumista varten. Yhteystietoa ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Kyselyyn vastaaminen on mahdollista myös anonyymisti. Mikäli asiakas haluaa osallistua arvontaan, on hänen annettava sähköpostiosoitteensa. Yhteystietoa ei yhdistetä vastauksiin ja tieto poistetaan välittömästi, kun arvonta on suoritettu.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET

Asiakas antaa itse tiedot vastatessaan kyselyyn.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Ekokumppanit Oy, Visit Tampere Oy sekä tutkimuksen suorittaja Klue Oy, joka toimii tutkimuksessa tietojenkäsittelijänä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

SurveyMonkey –palvelun käytön myötä tietoja voidaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Henkilötietojen mahdollinen siirto suoritetaan EU-U.S. Privacy Shield ohjelman puitteissa, johon palveluntarjoaja on sertifioitunut: https://www.privacyshield.gov/list

Palvelun tietosuojasta tarkemmin: https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Vastaajan mahdollisesti antamat yhteystiedot poistetaan välittömästi, kun ne ovat tarpeettomia.

REKISTERIN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT JA SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kyselyssä käytetään SurveyMonkey-verkkopalvelua, jota hallinnoi hankkeen toimeksiannon puitteissa Klue Oy.

Osallistujat ohjataan SurveyMonkey-sivustolle, jossa he voivat vastata kysymyksiin. SurveyMonkey on kolmannen osapuolen kehittämä väline, jolla on omat tietosuojaperiaatteet: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ . SurveyMonkey käyttää sivustollaan evästeitä. Lisätietoa sivustolla käytettävistä evästeistä: https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyn lopussa vastaajalla on mahdollisuus Ilmoittaa sähköpostiosoitteensa arvontaan osallistumista varten. Sähköpostiosoitteen   ilmoittaminen   on   vapaaehtoista, eikä   saatuja   osoitteita   luovuteta kolmansille osapuolille.

Pääsy kerättyihin tietoihin on rajattu hankkeen erikseen nimetylle asiantuntijaryhmälle.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

– rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla

– henkilökohtaisella käynnillä rekisterinpitäjän luona

OIKEUS TIEDON OIKAISEMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisupyyntö osoitetaan:

– postitse lähetettynä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle tai

– asioimalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jossa tarkistetaan henkilöllisyys

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan alakohdissa säädetyistä edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18)

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 kohdan a‒d alakohdan edellytyksistä täyttyy.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20)

Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Lisää

Ajankohtaista luettavaa